GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

GÜVENLİK KAMERASI AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Uğur Makina Taahhüt Sanayi Ticaret Anonim Şirketi “PowerAsphalt” tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, güvenlik kulübesi ve kat koridorları hizmet alanında bulunan toplam 24 adet güvenlik kamerası vasıtasıyla bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi PowerAsphalt Bilgi İşlem birimi tarafından denetlenmektedir.

 1. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Söz konusu kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin yurt içi ve yurtdışına aktarılmasına dair hükümler doğrultusunda hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 1. Veri Güvenliği

Görsel Kayıtlarınızın, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında PowerAsphalt Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.

PowerAsphalt, görsel kayıtlarınızı teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

PowerAsphalt, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.

 Adres : 1341 Cadde No:71 İvedik OSB, Yenimahalle – ANKARA / TURKEY  

 Telefon: +90 312 394 19 90

 e-posta:  info@powerasphalt.com

 Webhttps://www.powerasphalt.com

 1. Başvuru Hakkı

Kişisel Verilere dair tüm talepler PowerAsphalt KVK Komitesi tarafından sonuçlandırılacaktır.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre hazırladığınız veya  web sayfamızda yer alan Kişisel Verilerin Korunması Başvuru Formu doldurularak  imzalı bir örneğinin yukarıdaki adresimize yazılı olarak bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla  kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda PowerAsphalt, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ

Telefon: +90 (312) 394 19 90
Email: info@powerasphalt.com

Adres: 1341.Cad. No:71 İvedik OSB, 06768, ANKARA, TR
Haritalarda Aç
YUKARI